Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

Świadczenie wychowawcze 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Prawo do świadczenia wychowawczego poza przypadkami wskazanymi w ustawie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu, tj. 30.09. następnego roku kalendarzowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,

 • ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

 • opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1.na pierwsze dziecko

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł

 • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany;

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko przysługuje:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł

 • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

Dochód ustalany jest na takich samych zasadach, jak w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,

 • osoby rozwiedzionej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

 • wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

                 

Imieniny