Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

O NAS

MISJA I CEL JEDNOSTKI

Sprawne i skuteczne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie poprzez realizowanie ustawowych działań mających na celu  rozwiązywanie problemów społecznych Gminy Paczków

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracownik socjalny, to osoba która jest w bezpośrednim kontakcie z osobami potrzebującymi wsparcia czy pomocy.
 
Kto może być pracownikiem socjalnym?
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
 
Kwalifikacje pracownika socjalnego

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Pracownik socjalny jest upoważniony do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych
Dokumentem potwierdzającym jego uprawnienia jest legitymacja służbowa.
Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i o stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Praca socjalna definiowana jest najczęściej jako działalność polegająca na udzielaniu wsparcia tym jednostkom i grupom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć.
Najważniejszym celem pracy socjalnej jest wspomaganie jednostek, rodzin w odzyskaniu lub utrzymaniu i wzmacnianiu pełnych możliwości życiowych.
Praca socjalna ma służyć dobremu życiu (dobremu bytowi) zarówno jednostek, jak również rodzin, grup i całych społeczności.

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny