Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

Informacje ogólne

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą i podejmują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działa on na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020 poz. 218)

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

 • Uchwały Nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Zarządzeniem Burmistrza – został powołany zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z tą uchwałą zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Burmistrza Gminy Paczków w 2020 r.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie,

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie,

 • Komisariatu Policji w Paczkowie,

 • Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Paczkowie,

 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS,

 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OMEGA,

 • Gminnego Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Paczkowie,

 • Sądu Rejonowego w Nysie,

 • Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się co trzy miesiące, natomiast w indywidualnych przypadkach (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływane są grupy robocze.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania grup roboczych określone są szczegółowo w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie,

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32 a, 48 – 370 Paczków, tel./fax 774316209,

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Agnieszka Fyda (specjalista pracy socjalnej w OPS Paczków)

e-mail:  a.fyda@ops.paczkow.pl

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny