Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

Komu przysługuje?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie posiadającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu.


 


Jakie są kryteria przyznania dodatku?

1. Dochody

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

* 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
* 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Do dochodu nie wlicza się:

* dodatków dla sierot zupełnych,

* jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

* pomoc w zakresie dożywiania,

* zasiłków pielęgnacyjnych,

* zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

* jednorazowych świadczeń pieniężnych

* świadczeń w naturze z pomocy społecznej

* dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego kryterium, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

2. Powierzchnia lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się do powierzchni lokalu: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowi, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu.

 

 

 

 

 

 


Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2, a w przypadku, gdy  lokal mieszkaniowy  zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego?

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ustawa przyjmuje, że:

* gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
*  gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
*  gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

Jeśli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:
* gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
* gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,
* gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Jakie wydatki brane są pod uwagę?

*  czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

* opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

*  zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

W przypadku, gdy wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Co to jest ryczałt?

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty:

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach.

W tym celu należy:

1.  Pobrać wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej.

2.  Z wnioskiem udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy budynku, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

3.  Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

4.  Kompletny wniosek zawierający dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w Dziale Spraw Społecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie.


W celu weryfikacji może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażących dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.


Wypłaty świadczeń:

Dodatek przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należności czynszowe osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk w kasie lub na wskazane konto bankowe.

 

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny